Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKYSPOLOČNOSTI IMAGEWELL, s.r.o.PRI TLAČI a ZHOTOVENÍ REKLAMNÝCH MATERIÁLOV.

I.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán – spoločnosti IMAGEWELL, s.r.o., so sídlom na Zochova 16, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 787929, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 21697 /B (ďalej len ako „zhotoviteľ”), ktorá na základe objednávky a/alebo zmluvy zákazníka fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len „objednávateľ“) zhotoví a dodá objednávateľovi vyrobený tovar. Zhotoviteľ a objednávateľ sa ďalej spolu označujú aj ako „zmluvné strany”.

2. Predmetom činnosti zhotoviteľa je výroba nasledovných tovarov a reklamných materiálov, vrátane zhotovenia ich grafického návrhu: vizitky, samolepky, plagáty, PVC plachty, polepy áut a iných plôch, tlač a výroba tienidiel, reprodukcie (ďalej len „tovar“). Tovarom určeným na použitie v exteriéry je najmä banner, PVC plachta, PVC samolepka a iné. Tovarom určeným na použitie vinteriéry je najmä samolepka, vizitka, plagát.

3. Cenové ponuky zhotoviteľa sú platné len v prípade, ak sú urobené v písomnej forme. Objednávky alebo návrhy zmlúv, ktoré budú doručené v lehote viac ako 10 kalendárnych dní od vystavenia cenovej ponuky zhotoviteľom si vyžadujú pre potvrdenie platnosti písomný súhlas zhotoviteľa, inak platí, že zhotoviteľ po uplynutí lehoty nie je viazaný svojím návrhom na uzavretie zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ má právo neprijať návrh na uzatvorenie zmluvy alebo ústnej objednávky bez udania dôvodu.

4. Zmluvný vzťah vzniká na základe objednávky a akceptácie objednávky alebo na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo.

5. Objednávka alebo Zmluva musí byť urobená v písomnej forme a objednávateľ je povinný ju doručiť poštou, osobne alebo zaslať objednávku podpísanú osobou oprávnenou konať za objednávateľa faxom alebo emailom. V písomnej forme musia byť urobené aj zmeny alebo doplnenia objednávky. Strany si výslovne dojednali, že za písomnú formu sa považuje so všetkými právnymi účinkami s tým spojenými, aj e-mailová alebo faxová správa, zaslaná zhotoviteľom objednávateľovi spôsobom uvedeným v týchto obchodných podmienkach, s výnimkou reklamácie, ktorá musí byť zhotoviteľovi vždy doručená osobne alebo listovou zásielkou. Tento spôsob je možný najmä pri doručovaní: faktúry, výzvy na splnenie akejkoľvek zmluvnej povinnosti. Dodatky k zmluve musia byť vždy vyhotovené na listine v papierovej podobe a podpísané oboma zmluvnými stranami.

6. Objednávka musí obsahovať najmä nasledovné údaje: a) označenie objednávateľa(obchodné meno, sídlo, ak je objednávateľom fyzická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo meno, trvalé bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je objednávateľ fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom)b) predmet plnenia s uvedením počtu a špecifikácie požadovaného tovaru;c) lehotu a miesto dodania tovaru alebo služby; v prípade objednávky inštalačných služieb je súčasťou objednávky miesto, čas inštalácie tovaru a fotodokumentáciu miesta, kde má byť tovar inštalovaný. V prípade, ak objednávateľ neurčí v objednávke miesto dodania, je povinný prevziať si tovar v prevádzkárni zhotoviteľa na Betliarskej ul. 8/A v Bratislave v posledný deň lehoty na zhotovenie diela,d) cena tovaru alebo služby,e) dátum vyhotovenia objednávky,f) fakturačné údaje objednávateľa: IČO, DIČ, IČ pre DPH, ak je objednávateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty,g) kontaktné údaje objednávateľa: telefón, e-mail, prípadne fax,h) miesto dodania tovaru, v prípade objednávky inštalačných služieb je súčasťou objednávky miesto, čas inštalácie tovaru a fotodokumentáciu miesta, kde má byť tovar inštalovaný. V prípade, ak objednávateľ neurčí v objednávke miesto dodania, je povinný prevziať si tovar v prevádzkárni zhotoviteľa na Betliarskej ul.8/A v Bratislave v deň, i) v prípade objednávky tlače tovaru sú súčasťou objednávky ajpodkladyv požadovanej kvalite podľa čl. II bodu 3, 4 a 5 týchto VOP .

7. Objednávateľ predložením objednávky zároveň udeľuje súhlas so zasielaním faktúr na e-mailovú adresu osoby poverenej konaním za objednávateľa, resp. ním uvedenú inú adresu.

8. Okamihom predloženia objednávky objednávateľ potvrdzuje, že si je vedomý, že tieto VOP predstavujú neoddeliteľnú súčasť objednávky a je týmito VOP viazaný. Zároveň objednávateľ potvrdzuje, že pred odoslaním objednávky sa oboznámil s týmito VOP a nemá voči nim žiadne námietky. V prípade, že objednávateľ má výhrady voči niektorým ustanoveniam týchto VOP, je povinný ich uplatniť pred zaslaním objednávky alebo návrhu zmluvy, inak sa na námietky nebude prihliadať. Na práva a povinnosti explicitne neupravené zmluvou, resp. týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ainých súvisiacich právnych predpisov platných SR. V prípade, ak zmluvné strany uzatvoria Zmluvu o dielo, zmluvné ustanovenia majú prednosť pred ustanoveniami objednávky a týchto VOP.

9. Pri zásielkovom predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb, ak tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby kupuje fyzická osoba a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania sa objednávateľ v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014“) a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, považuje za spotrebiteľa (ďalej len „spotrebiteľ“) sa zmluvný vzťah sa riadi Zákonom č. 102/2014 príslušnými ustanoveniami zák. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a primerane Všeobecnými zmluvnými podmienkami podľa typu objednaného tovaru alebo služby zverejnenými na všetkých našich webových stránkach.

10. V prípade, ak je objednávateľom fyzická osoba, predložením objednávky zároveň udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov podľa platných právnych predpisov.

II. PREDMET PLNENIA

1. Predmetom plnenia je výroba a dodanie tovaru podľa špecifikácie objednávateľa uvedenej v objednávke alebo v zmluve dohodnutých termínoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať výrobu reklamných materiálov a tovarov v štandardnej kvalite, bežnej pre obchodné prípady tohto druhu, pokiaľ nebola zmluvne dohodnutá iná kvalita.

2. Objednávateľ si na základe cenovej ponuky, ktorá mu bola predložená zhotoviteľom a na základe následnej písomnej objednávky doručenej zhotoviteľovi objednáva u zhotoviteľa zhotovenie a dodanie konkrétneho tovaru, ktorý je špecifikovaný čo do druhu, kvality, množstva, vyhotovenia a ceny.

3. Objednávateľ uvedie v objednávke aj ďalšie potrebné údaje, ako napr. rozsah, formát, presné určenie požadovaného materiálu na zhotovenie tovaru, ako aj všetky ďalšie informácie, ktoré sú potrebné pre zhotovenie tovaru. Objednávateľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotoviteľovi ucelené, úplné a správne podklady a informácie, potrebné na výrobu a dodanie tovaru a berie na vedomie, že tieto musia byť odsúhlasené oboma zmluvnými stranami, teda musia vyhovovať požiadavkám objednávateľa a zároveň po technickej stránke musia byť realizovateľné zo strany zhotoviteľa. Ak má byť tovar vo farebnom vyhotovení s odtieňmi PANTONE, podklady sa považujú za úplné len v prípade, že objednávateľ oznámi zhotoviteľovi písomne aj číselnú definíciu jednotlivých PANTONE farieb podľa CMYK alebo RGB kódovania.

4. Objednávateľ odovzdá spolu s objednávkou tlačové podklady v digitálnom formáte a v prípade objednávky tlače, nedodaním správnych tlačových podkladov podľa pokynov zhotoviteľa publikovaných na jeho webovej stránke, zhotoviteľ nezodpovedá za dodaný tovar. Za kvalitu tlače zodpovedá zhotoviteľ iba v prípade dodania certifikovaného kalibrovaného nátlačku vytvoreného na kalibrovaných zariadeniach. Kvalitatívne požiadavky objednávateľ vopred písomne určí a doloží (najneskôr pri doručení objednávky zhotoviteľovi) buď vzorkou, náhľadom alebo podrobným opisom.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že dodané grafické podklady potrebné na tlač alebo zhotovenie jednotlivej objednávky, budú spĺňať všetky technické špecifikácie zhotoviteľa tak, aby už nebolo potrebné do týchto nijako inak zasahovať, ani ich upravovať. V prípade, že tieto podklady nebudú vyhotovené vôbec, alebo nebudú vyhotovené v zmysle technickej špecifikácie, je zhotoviteľ oprávnený požadovať náhradu prác potrebných na vyhotovenie alebo úpravu týchto podkladov voči objednávateľovi vo výške podľa aktuálneho platného cenníka.Technické špecifikácie podkladov na zhotovenie reklamných materiálov sú k dispozícii na webovej stránke zhotoviteľa www.imagewell.eu alebo ich zhotoviteľ dodá na požiadanie objednávateľa.

6. V prípade omeškania objednávateľa s dodaním podkladov sa dohodnuté termíny výroby a dodania tovaru, predlžujú o dobu omeškania objednávateľa s dodaním kompletných podkladov na výrobu tovaru. Termín dodania tovaru alebo služby sa predĺži o alikvótny počet pracovných dní pripadajúcich na dobu omeškania objednávateľa s dodaním požadovaných podkladov.

7. Objednávateľ zodpovedá za kvalitu dodaných podkladov, za grafický a textový obsah reklamných materiálov a jeho súlad s právnymi predpismi platnými v SR. Zhotoviteľ má právo neprijať objednávku, resp. zrušiť prijatú objednávku v prípade, že tlač reklamných materiálov je v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi.

8. V prípade, ak dodané podklady alebo materiály nespĺňajú podmienky pre výrobu a tlač materiálu, zhotoviteľ upozorní objednávateľa na nevhodnosť podkladov. Pokiaľ napriek upozorneniu zhotoviteľa objednávateľ trvá na výrobe a/alebo tlači tovaru, zhotoviteľ nezodpovedá za vady tovaru.

III. TERMÍN DODANIA TOVARU

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi tovar v dojednanom termíne uvedenom v potvrdení objednávky, ak je termín splniteľný, pričom tieto termíny budú určené počtom pracovných dní. V prípade, ak objednávateľ neurčí v objednávke lehotu dodania počtom pracovných dní, ním určená lehota dodania sa predlžuje o sviatky a dni pracovného voľna a pokoja.

2. V prípade omeškania objednávateľa s dodaním podkladov na výrobu tovaru sa termín dodania predlžuje o počet dní omeškania objednávateľa.

3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť termín uvedený v potvrdení objednávky aj v prípade, ak sa počas kontroly tlačových podkladov zistí, že dodané podklady nie sú v požadovanej kvalite alebo nezodpovedajú technickým podmienkam výroby zhotoviteľa alebo ak nie je uhradená záloha podľa Článku V. ods. 3 týchto VOP alebo v prípade vzniku udalostí vyššej moci (vrátane úradných mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby).

IV. DODANIE A PREVZATIE TOVARU

1. Povinnosť zhotoviteľa dodať vyrobený tovar je splnená telefonickým, mailovým, faxovým alebo písomným upovedomením objednávateľa o možnosti prevziať si tovar v prevádzkarni zhotoviteľa na Betliarskej 8/A, Bratislava, ak sa strany písomne nedohodnú inak. Ak sa strany písomne nedohodnú inak, cena tovaru nezahŕňa cenu dopravy a balenia tovaru.

2. Ak si objednávateľ vyrobený tovar neprevezme do 7 pracovných dní odo dňa, keď mu zhotoviteľ oznámil, že je vyrobený tovar pripravený na prevzatie, považuje sa vyrobený tovar za doručený a dodávateľ si vyhradzuje právo vystaviť objednávateľovi faktúru za poskytnuté služby. Ak si objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu nevyzdvihne tovar ani do 30 kalendárnych dní od oznámenia zhotoviteľa o tom, že tovar je pripravený na prevzatie, je zhotoviteľ oprávnený tovar predať alebo zlikvidovať na náklady objednávateľa, čím nie je dotknutá povinnosť objednávateľa zaplatiť cenu za výrobu tovaru.

3. Ak nie je v objednávke alebo v zmluve špecifikovaná iná kvalita a vyhotovenie tovaru, je zhotoviteľ povinný dodať tovar v štandardnej kvalite a vyhotovení, ktoré sú pre daný druh tovaru obvyklé. Ak má byť tovar vyrobený podľa podkladov objednávateľa, je zhotoviteľ povinný vyrobiť tovar s vlastnosťami predloženej vzorky alebo predlohy.

4. Ak sa strany dohodnú, že zhotoviteľ má vyrobiť tovar nie podľa dodaných podkladov objednávateľa, ale len podľa ústnych alebo rámcových pokynov objednávateľa a teda konečný vzhľad tovaru bude určený zhotoviteľom, nie je nesúhlas objednávateľa s konečným vzhľadom vyrobeného tovaru dôvodom na nezaplatenie ceny vyrobeného tovaru a objednávateľ je povinný za takto dodaný tovar zhotoviteľovi zaplatiť dohodnutú cenu.

5. Objednávateľ berie na vedomie, že niektoré farebné odtiene tovaru nemusia byť totožné s podkladmi alebo požiadavkami objednávateľa. Ak farebnosť vyrobeného tovaru zodpovedá podkladom, t.j. farebnosť zodpovedá číselnému označeniu zadaného objednávateľom alebo je tovar napriek odchýlke vo farebnosti použiteľný na objednávateľom určený alebo obvyklý účel, považuje sa tovar za vyrobený riadne.

6. Odovzdanie a prevzatie tovaru potvrdia oprávnení zástupcovia zmluvných strán svojím podpisom na dodacom liste.

7. Nebezpečenstvo škody tovaru prechádza na objednávateľa dňom prevzatia tovaru.

V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za tovar cenu dohodnutú zmluvnými stranami.

2. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo, aby objednávateľ, s ktorými nie je v dlhodobom obchodnom vzťahu, uhrádzal platbu za dodaný tovar v hotovosti pri odovzdaní tovaru. V opačnom prípade nie je zhotoviteľ povinný odovzdať vyrobený tovar objednávateľovi.

3. V prípade väčšieho objemu výroby je zhotoviteľ oprávnený pred zahájením výroby tovaru, požadovať od objednávateľa zaplatenie zálohy. V takomto prípade vystaví zhotoviteľ zálohovú faktúru a až po jej uhradení začne s výrobou tovaru.

4. Náklady za grafické návrhy vrátane nátlačkov sú spravidla účtované osobitne, nie sú súčasťou ceny a sú osobitne vyčíslené v cenovej ponuke. To isté platí aj pre všetky bežný rámec presahujúce špeciálne požiadavky objednávateľa a zmeny oproti dodaným podkladom, ktoré budú dodatočne vyúčtované podľa skutočných nákladov.

5. Ak sa bez zavinenia zhotoviteľa navýšia náklady na výrobu tovaru spôsobené dodaním nedostatočných,neúplných alebo nesprávnych podkladov alebo odstránením vád tovaru, ktoré vznikli v dôsledku pochybenia objednávateľa, alebo zmenou podkladov alebo špecifikácie tovaru zo strany objednávateľa, strany sa dohodli, že zhotoviteľ je o takto vzniknuté náklady oprávnený jednostranne zvýšiť cenu za výrobu tovaru. Objednávateľ je povinný takto zvýšenú cenu zaplatiť.

6. V prípade, ak objednávateľ nehradí na základe dohody so zhotoviteľom kúpnu cenu pri prevzatí tovaru,lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7. Deň zaplatenia ceny tovaru sa rozumie deň pripísania príslušnej čiastky na účet zhotoviteľa. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením tovaru je tento povinný zaplatiť zhotoviteľovi aj úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania zdlžnej sumy.

8. V prípade omeškania s úhradou ceny a následného uplatňovania pohľadávky zhotoviteľom voči objednávateľovi je zhotoviteľ oprávnený účtovať v zmysle § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka a § 2 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 EUR za každú uplatnenú pohľadávku, s ktorej úhradou je objednávateľ v omeškaní a to bez ohľadu na dĺžku omeškania.

9. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením ceny za tovar.

10. Ceny fakturované zhotoviteľom sú vrátane dane z pridanej hodnoty účtovanej v zmysle platných právnych predpisov.

11. Akákoľvek reklamácia, vady tovaru a nároky z nich nemajú vplyv na povinnosť objednávateľa zaplatiť cenu tovaru, ak sa strany písomne nedohodnú inak.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

1. V prípade, že predmetom plnenia zhotoviteľa je výroba tovarov a reklamných materiálov, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy len v dobe, kým zhotoviteľ nezačal s výrobou, tovarov a reklamných materiálov. V takomto prípade je však povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky vynaložené náklady na prípravu a materiál obstaraný zhotoviteľom na zhotovenie reklamného materiálu zadaného v objednávke alebo uzatvorenej zmluve. V prípade, ak zhotoviteľ začal s výrobou tovaru (rozumie sa tým nielen výroba samotná,ale aj nákup výrobných surovín potrebných na zhotovenie tovaru, ako napr. papier a pod.), je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

2. Oznámenie o odstúpení od objednávky alebo zmluvy musí byť doručené písomne na adresu sídla zhotoviteľa.

3. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek podmieniť splnenie svojich ďalších záväzkov voči objednávateľovi napr. výroba, tlač ďalších objednaných tovarov, splnením všetkých predchádzajúcich záväzkov zo strany objednávateľa. Objednávateľ sa v prípade nesplnenia svojich predchádzajúcich záväzkov voči zhotoviteľovi, najmä v prípade nezaplatenia faktúr po splatnosti za už poskytnuté plnenie zo strany zhotoviteľa alebo jej